کارگزار رسمی اخذ انواع ویزا روسیه

اطلاعات کلی
اطلاعات هتل
برنامه سفر
جاذبه ها
گشت ها
نظر مسافرین

خدمات تور

پاسپورت+عکس3*4زمینه سفید جدیدتمام رخ (حداقل 1ماهه) بدون روتوش+بلیط صادر شده و واچر هتل تاییده شده+بیمه مسافرتی

اطلاعات سفر در یک نگاه

مقصدگردشگر

روسیه

کارگزار رسمی اخذ انواع ویزا روسیه

ویزا

نرخ ویزا

زمان لازم

روز کاری

توضیحات

روسيه
(مسكو)

١٤ روزه توريستي طبق بليط
١٤ روزه توريستي طبق بليط
١٤ روزه توريستي فوري
١٤ روزه توريستي فوري
١ماهه تجاري عادي
٣ماهه تجاري عادي
٣ماهه تجاري دبل
١ساله مولتي پل
٣ ساله تجاري
دانشجويي
دانشجويي فوري
ترانزيت ١ بار ورود عادي
ترانزيت ١ بار ورود فوري
ترانزيت ٢ بار ورود عادي
ترانزيت ٢ بار ورود فوري

165دلار
١70 دلار
٢4٠ دلار
٢6٠ دلار
١6٥ دلار
٢3٠ دلار
30٠ دلار
46٠ دلار
٧1٠ دلار
١4٥ دلار
٢5٠ دلار
١3٠ دلار
٢1٠ دلار
١8٠ دلار
٣1٠ دلار

٨ روز كاري
٥ روز كاري
٣ روز كاري
١ روز كاري
٨ روز كاري
٨ روز كاري
٨ روز كاري
١٠ روز كاري
١٠ روز كاري
٦ روز كاري
٢ روز كاري
٧ روز كاري
٢ روز كاري
٧ روز كاري
٢ روز كاري

اصل پاسپورت+ عكس ٤×٣+ بليط +بيمه+واچر هتل
اصل پاسپورت+ عكس ٤×٣+ بليط +بيمه+واچر هتل 
اصل پاسپورت+ عكس ٤×٣+ بليط +بيمه+واچر هتل 
اصل پاسپورت+ عكس ٤×٣+ بليط +بيمه+واچر هتل 
اصل پاسپورت+١قطعه عكس ٣×٤+بيمه+فرم مشخصات
اصل پاسپورت+١قطعه عكس ٣×٤+بيمه+فرم مشخصات
اصل پاسپورت+١قطعه عكس ٣×٤+بيمه+فرم مشخصات
اصل پاسپورت+١قطعه عكس+آزمايشHIV+مصاحبه+بيمه
اصل پاسپورت+١قطعه عكس+آزمايشHIV+مصاحبه+بيمه
اصل پاسپورت+١قطعه عكس+دعوتنامه +بيمه
اصل پاسپورت+١قطعه عكس+دعوتنامه +بيمه
اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٣×٤+ بليط+ويزا مقصد
اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٣×٤+ بليط+ويزا مقصد
اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٣×٤+ بليط+ويزا مقصد
اصل پاسپورت + ٢ قطعه عكس ٣×٤+ بليط+ويزا مقصد