مدارک سفارت برزیل

مدارک مورد نیاز سفارت برزیل 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. 2) 3 قطعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، بدون […]